Obsah

Územně plánovací dokumentace obce Lechotice

Územní plán Lechotice

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury;  vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

 

 Údaje o vydaném ÚP Lechotice (.pdf 96KB)

 Opatření obecné povahy (.pdf 268KB)

 

 Textová část - návrh (.pdf 248KB)

 Výkres základního členění (.pdf 909KB)

 Hlavní výkres (.pdf 2.8MB)

 Výkres VPS, VPO a asanací (.pdf 985KB)

 

 Textová část - odůvodnění (.pdf 543KB)

 Výkres širších vztahů 1:100 000 (.pdf 1,7MB)

 Koordinační výkres (.pdf 2,9MB)

 Koordinační výkres - Detail (.pdf 3.8MB)

 Doprava, energetika, spoje (.pdf 1,4MB)

 Vodní hospodářství (.pdf 1,1MB)

 Výkres předpokládaných záborů ZPF (.pdf 3,1MB)

 

Změna č. 1 Územního plánu Lechotice

Územní plán Lechotice - právní stav po vydání změny č. 1 Územního

Výkres základního členění území

Výkres hlavní

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Širší vztahy

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záboru půdního fondu

Doprava, energetika, spoje

Vodní hospodářství

Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu - textová část odůvodnění ÚP srovnávací znění

Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu

Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu - testová část odůvodnění ÚP návrh úplného znění po vydání změny